ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းသည္ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းမ်ား အစဥ္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ထားသျဖင့္ (၂၇-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အထိ ရာသီမေရြး သြားလာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္စီးၿပီး ဗြက္တန္းျဖစ္ေနေသာ ေနရာမ်ားကုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၆)မိုင္ (၅)ဖာလံု ခင္းျခင္း၊ ဗြက္တန္းေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ျဖန္႔ခင္းၾကိတ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိုးတြင္းကာလပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္သျဖင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ရပ္တန္႔ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္လ်က္ ရွိခဲ့ပါသည္။

(၂၇-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔မွ (၁၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အတြင္း KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအို လမ္းေပၚရွိ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္အတြက္ ယာဥ္သြားလာ၍ မရေတာ့သည့္အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ျပတ္ေတာက္ကာ ပူတာအိုေဒသတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္မားလာခဲ့ပါသည္။

(၂၄-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္းဦးစီးဌာန မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၁) (၁)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၃) (၂)ဦး တို႔သည္ ယာဥ္ငယ္(၃)စီး၊ ယာဥ္ႀကီး(၃)စီး၊ လုပ္သားအင္အား (၁၀)ဦး၊ Back hoe Loader (၁)စီး တို႔ျဖင့္ တီယန္စြတ္ရြာ နွင့္ ခတ္ခရားယန္ရြာ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ လမ္းပိုင္းကို စတင္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၂၈-၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦး၊ ငယ္/ယာ(၂) (၂)ဦးတို႔သည္ ပူတာအို နွင့္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

(၁-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆာင္သည့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးစီးအရာရွိ (၂)ဦးတို႔သည္ ဆြမ္ပရာဘြမ္ နွင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၾကား ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လမ္း/တံတားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပဳျပင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန

တံတားအမွတ္(၆/၁၄၈) ဖုန္အင္တံတား အရွည္(၂၃၅ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ပ်က္စီးသည့္ H-20 သံေဘာင္မ်ားကို အားျဖည့္ ဝရိန္ေဆာ္ျခင္း၊ ၾကမ္းခင္းဘီးလမ္းမ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ (၁၅)တန္ေအာက္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ ယာဥ္ႀကီးမ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ယာယီလမ္းလႊဲ ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၆/၁၁၁) ဆီနင္ခတံတား အရွည္(၁၆၅ ေပ)အား လတ္တေလာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ ရႊံ႕ဗြက္ေနရာမ်ားကို သဲေက်ာက္မ်ား ခ်ခင္းထားကာ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁)က လမ္းလႊဲ ေဖာက္လုပ္ေပးထားပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁၀/၈၄) ကဝါးပန္တံတား အရွည္(၄၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ယာယီလမ္းလႊဲျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

မိုင္တိုင္ (၈၁/၃ မွ ၈၂/၀)ၾကား ကဝါးပန္ရြာ အနီးတြင္ (၁)ေနရာ၊ မိုင္တိုင္ (၉၀/၀ မွ ၉၀/၆)ၾကား ထိန္ပိုင္ရြာေဟာင္း အနီးတြင္ (၁)ေနရာ တို႔အား ေျမျဖတ္က်င္းအျဖစ္ ေျမသားတုူးထုတ္ထားေသာ ေနရာ(၂)ခုအား လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ျပဳျပင္ၿပီးျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၁/၈၈) နန္႔ခမ္းခတံတား အရွည္(၅၀ ေပ)အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၂)က ၾကမ္းခင္းနွင့္ ဘီးလမ္းတို႔ကို လဲလွယ္ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

တံတားအမွတ္(၂/၁၁၀) ဇနန္တံတား အရွည္(၆၀ ေပ)အား တံတားအထူးအဖြဲ႔(၁)က ၾကမ္းခင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(၆-၃-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ MLIT မွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး Dr. Masafumi MORI နွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ႀကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး (၈-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ Signing Ceremony for Memorandum of Understanding (MOU) of Fesibility Study and Detailed Project Proposal on

Mandalay - Tigyaing - Muse Expressway Project and Kyaukphyu - NayPyiTaw Highway Project အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ (၆-၃-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၌ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Berman Overseas Research and Development Association, BORDA Myanmar [KTED on DEWATS as Part of Integrated Sanitation Approach] ေရဆိုးသန္႔စင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာသင္တန္းအား (၅.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၆.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ Berman Overseas Research and Development Association, BORDA Myanmar မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု။ (၂၆-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အတြင္းရွိ လမ္း/တံတား တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၅-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ သင္ပန္း - တဇယ္ - လက္ပန္ပင္ လမ္းအပိုင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ တံတားဦးစီးဌာနတို႔ရွိ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ ကတၱရာလမ္းတို႔မွ အပူေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကား တာယာ ပြတ္စားမႈအား သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ တံတားႀကီးမ်ား၏ Bearing ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ သုေတသန ျပဳထားမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ သုံးေသာ Mild Steel ၏ ေလၽွာျဖတ္အားႏွင့္ ဆြဲဆန္႔အား တို႔ကို သုေတသနျပဳထားမႈမ်ားကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။


 

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Material မ်ားစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ျပည့္မီေစေရးကို အေလးထား ေစလိုေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးတြက္ ခ်က္ရာတြင္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာႏိုင္ငံအတြက္ သတ္မွတ္ကာလႏွင့္ အညီရာႏႈန္းျပည့္ ခိုင္ခံ့မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အေဆာက္အဦ၊ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ားစြာ ေပၚထြန္း လာမွာျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ၿပီး ဓါတ္ခြဲခန္း အသီးသီးအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။


 

ယင္းေနာက္ ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း (သုဝဏၰ) အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ သင္တန္းခန္းမ ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ သင္တန္းပို႔ခ်မႈ ဆိုင္ရာအေျခအေန မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဒုတိယဝန္ႀကီး က ေခတ္မီအဆင့္ျမႇင့္ သင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္မည့္ အေျခအေနမ်ားအား ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း (သုဝဏၰ) ရွိ Vocational Training သင္တန္းသား မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္အားေပး စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စာသင္ခန္းမမ်ားအတြင္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

(၁၈-၂-၂၀၁၈)


Page 19 of 31

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္