တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္၊ ေၾကးနန္းတိုင္ - ကသာရိုင္ - နန္းေတာ္ရာ လမ္းသည္ ၿမိတ္ေရွာင္ကြင္းလမ္း (ေဒါ - မေဇာျပင္ႀကီး)ႏွင့္ ၿမိတ္ - တနသၤာရီလမ္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေဖာက္လုပ္ထားေသာ အဓိက လမ္းတစ္လမ္းျဖစ္ကာ DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေအာက္ခံအားနည္းေသာ ေနရာမ်ား Subgrade အထူးဂရုျပဳ တည္ေဆာက္ရန္၊ Concrete Mix Design မ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကြဲအက္မႈ မျဖစ္ေစရန္၊ Concrete Joint မ်ား သတ္မွတ္ အနက္နွင့္ ညီညာေသာ လိုင္းမ်ား ေဆးဆြဲ ျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ၿမိတ္ၿမဳိ႕နွင့္ အနီးဆံုး တည္ရွိသျဖင့္ မေဇာျပင္ႀကီးလမ္းမွ ေက်ာက္သယ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္လမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ Subgrade အလႊာမ်ား အထူးဂရုျပဳရန္၊ Concrete ေဘးတေလ်ာက္ ညီညာေစေရး အနိမ့္အျမင့္ ေျပျပစ္ေရးႏွင့္ W/C မ်ားသျဖင့္ Concrete မ်က္ႏွာျပင္ လႈိင္း မထေစေရး၊ Subgrade Camber ေဖာ္ေရးတို႔ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေစေရး လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၄-၂-၂၀၁၈) တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project


ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားနွင့္အတူ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ လမ္း/ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၅-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ I & H Engineering Co.,Ltd စက္ရံုအတြင္းရွိ PC Spun Pile မ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈ၊ ယႏၲရားအလုပ္ရံု(ေတာင္)ႏွင့္ တပ္ခြဲ(ေတာင္)ရွိ စက္ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၅-၂-၂၀၁၈)ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး (၂-၂-၂၀၁၈)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သာေကတ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ J&M သံမဏိစက္ရံုတို႔အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၃-၂-၂၀၁၈)
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္သာ - ႏြားထိုးႀကီး လမ္း (Pilot Project) ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားအား DRRD QC အဖြဲ႔မ်ားက ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ၾကားအလႊာ မျဖစ္ေစရန္ ေျမမ်ားရွင္းလင္းကာ Base Course တင္ရန္၊ ခံႏုိင္ရည္ အားေကာင္းေစရန္ Base Course အလြႊာ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရန္၊ CBR အတြက္ ေက်ာက္ အရြယ္အစား မွန္ကန္ေစရန္၊ Template အသံုးျပဳရန္၊ အခ်ိန္အတြက္ လိုအပ္ပါက စက္ယာဥ္ယႏၱရားမ်ား တိုးကာ အသံုးျပဳရန္၊ သတ္မွတ္ကာလၿပီးစီးႏိုင္ေရးအတြက္ ကတၱရာထက္ Base Course ဦးစားေပး၍ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာ အခ်ိန္ကို တည္ေဆာက္ရန္တို႔ကို လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။ (၂-၂-၂၀၁၈)


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (ေနျပည္ေတာ္) ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ (၂၇-၁-၂၀၁၈)

Page 20 of 31

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္