ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္
PWD (Public Work Department) (၁၃၁)ႏွစ္ေျမာက္ နွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါ၍

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာမူရွင္မ်ားထံမွ
ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္နွင့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔နိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားကို Myanmar3 Font Size(13) ျဖင့္ ေရးသား၍
Hard Copy, Soft Copy တို႔နွင့္အတူ
စာမူရွင္အမည္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မ်ားအား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ (၃၁-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္ -

(က) ေနျပည္ေတာ္ - ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၊ ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၇၅၇၉

(ခ) ရန္ကုန္ - ဦးေအာင္တင္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ၀၁-၃၇၅၉၇၃

 
 

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို အခ်ိန္မီ ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ (၁၃၁)ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား အေရအတြက္ ကန္႔သတ္၍ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းလိုသည့္ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္း (၂၀-၉-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ -

ေၾကာ္ျငာအရြယ္အစား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာျပည့္နွင့္ မ်က္ႏွာတဝက္ ေရာင္စံုေၾကာ္ျငာသာ ထည့္သြင္းပါမည္။
(ခ) ေရွ႕မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္)၊ ေနာက္မ်က္ႏွာဖံုး(ေက်ာကပ္) အတြင္း စာမ်က္နွာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထား
---------------------------------
(က) မ်က္ႏွာဖံုးေက်ာကပ္ (မ်က္နွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ခ) အတြင္း (မ်က္ႏွာျပည့္) (၄)သိန္း
(ဂ) စာမ်က္နွာတဝက္ (၁.၈)သိန္း

ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ဒီဇိုင္းအၿပီးအစီး (Soft Copy)ပါ ေပးပို႔ရပါမည္။

ဆက္သြယ္ေပးပို႔ရန္လိပ္စာ
---------------------------------
ေအာင္ျမင္(အလွဆင္သူ) [စာတည္းအဖြဲ႔ဝင္]
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအယ္ဒီတာ
အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)
ပန္းဘဲတန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕
၀၁-၃၇၅၉၇၃
Email : ahlasinthujournal@gmail.com

(သိန္းေအာင္)
အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္(ၿမဳိ႕ျပ)
ဥကၠဌ - စာမူရရွိေရးနွင့္ ပံုႏွိပ္ေရး ဆပ္ေကာ္မတီ


ဂ်ဳိင္း(ေကာ့ကရိတ္) တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ JICA အဖြဲ႔၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမာ်း၏ Stakeholder Meeting (၂၉-၈-၂၀၁၇၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ ့နယ္၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး အဆင္ျမင့္(၆)ထပ္တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို ့လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအထူးအဖြဲ႔(၂) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၁၉-၈-၂၀၁၇)


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ အမိ်ဳးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆး႐ုံႀကီး တိုးခ်ဲ႔ပင္မေဆာင္ (၄)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနမွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)


န္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔နယ္ ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့ ေဆး႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန၊ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႔(၁) က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ပါသည္။ (၂၀-၈-၂၀၁၇)

 


၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ နို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


လမ္းႏွင့္တံတား အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ [ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁၃] ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းလိုက္သည္။


Page 22 of 26

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္