၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ နုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၆၂ ခုႏွစ္ ၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏ်ွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၁၃၇၆ ခုႏွစ္ ၊ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္) တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။


Page 23 of 26

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္