ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေညာင္ႏွစ္ပင္ သင္တန္းေက်ာင္း ၊ ေျမဧရိယာ (၅၅၅.၈၁)ဧက ေပၚတြင္ KMIC Industrial Complex စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ Korea Land and Housing Corporation တို႔အၾကား ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို (၇-၈-၂၀၁၉)ရက္ (၁၄:၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ရံုးအမွတ္(၁၁) ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စုေဝးခန္းမေဆာင္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ၊ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ LH CEO, Mr. Byun Chang Heum ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ Global SAE - A မွ CEO, Mr. Kim Ki Myug ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာ - ကိုရီးယား ႏွစ္နိုင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးပါလွတဲ့ ေပါင္းစပ္မႈအျဖစ္ KMIC Development Company Ltd ကို အတူတကြ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့အတြက္ ယခုအခ်ိန္ဟာ အင္မတန္မွ မဂၤလာရွိၿပီး ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ၊ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ KMIC စက္မႈဇုန္ ထူေထာင္မႈဟာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စက္မႈက႑ ၊ နိုင္ငံျခားပို႔ကုန္က႑ ၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္က႑ ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ၿပီး လူမႈ႔စီးပြားဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ ႀကီးမားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖစ္ေစမယ္ဆိုတာ အထူးပင္ ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္း ။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း စက္မႈဇုန္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ဇုန္ျပင္ပ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား (လမ္း ၊ ေရ ၊ လၽွပ္စစ္) တို႔အတြက္ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရမ်ားက သေဘာတူခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ကိုရီးယား EDCF ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ကိုရီးယားနိုင္ငံအစိုးရဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဒလ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား တည္ေဆာက္ေရး ၊ KMIC စက္မႈဇုန္ထူေထာင္ေရးအတြက္သာမက အျခားေသာက႑စုံမွာ အားတက္သေရာ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့အတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ။ KMIC ကို ကိုရီးယား - ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံ အစိုးရအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းအျဖစ္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစဖို႔အတြက္ JV ကုမၸဏီမွ ပါဝင္လာၾကတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ LH Corporation ႏွင့္ Global SAE-A တို႔ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ အတူတကြ ပူးေပါင္းမႈမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း ။ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈဇုန္ႀကီးအျဖစ္ ထူေထာင္ေဆာင္ရြက္မယ့္ KMIC ရဲ့ေအာင္ျမင္မႈက ကိုရီးယားနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးနဲ႔ အနာဂတ္စက္မႈဇုန္မ်ား ထူေထာင္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ားနဲ႔ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါ ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ Korea Land and Housing Corporation, Chief Executive Officer, Mr. Byun Chang Heum နွင့္ Global SAE-A Co.,Ltd , Chief Executive Officer , Mr. Kim Ki Myung တု႔ိမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ က စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္ ။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ ၊ Korea Land and Housing Corporation, CEO , Mr. Byun Chang Heum ႏွင့္ Global SAE-A Co.,Ltd , CEO , Mr. Kim Ki Myung တို႔မွ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ား၏ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊ သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ထူးခၽြန္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား ကို (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ၊ ေန႔လယ္ (၁၃း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ စုေဝးခန္းမေဆာင္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ ႏွင့္ဇနီး ၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ႏွင့္ဇနီး ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး ၊ အေဆာက္အဦ ၊ လမ္း ၊ တံတား ၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန ၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ား ၊ ထူးခၽြန္သင္တန္းသားမ်ား ၊ ဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ဂုဏ္ျပဳအမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သား/သမီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပညာရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ ယခုဆိုရင္ (၁၀) ႀကိမ္ ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ဌာနဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ သားငယ္ ၊ သမီးငယ္မ်ား ထူးခၽြန္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး မဂၤလာတရားေတာ္နဲ႔အညီ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေပးရျခင္း ျဖစ္သလို သင္တန္းမ်ားမွ ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါဟာ အမ်ိဳးသားပညာရည္ ျမင့္မားေရးနဲ႔ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ေစဘို႔အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္သူ ၊ မိဘ ၊ ဆရာ ၊ ေက်ာင္းသား အားလုံး ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးအေျခခံ ျမင့္မားမွသာ စီးပြားေရး ၊ က်န္းမာေရး ၊ လူမႈေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားရဲ့ အင္အား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဟာ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ နိုင္ငံေတာ္က အားထားရမဲ့ အင္အားမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္က ျမန္မာ့ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အေျခခံပညာ က႑ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေရွးရႈေသာ နိုင္ငံတိုင္းတြင္ ပညာေရးသည္ အဓိကစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သလို ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္ကို အျပည့္အဝအသုံးခ်ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာသင္ယူလိုစိတ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ပါ အသုံးခ်နိုင္ေသာ အရည္အေသြး ရွိိသည့္ ေလ့လာသင္ယူမႈစနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သလို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ထည့္သြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားရန္ လူငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ (၂၁) ရာစု၏ ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ထားမ်ားတြင္ ဆန္းစစ္ေဝဖန္ ႏွိုင္းခ်ိန္အကဲျဖတ္စြမ္းရည္ ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈ ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တက္မႈ ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၊ မီဒီယာႏွင့္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ Mobile နည္းပညာ/ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္မႈေစတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ (၂၁)ရာစု လူငယ္မ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒီကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အေျခခံၿပီး ကိုယ္က်င့္စာရိတၱပါ ျမႇင့္တင္ နိုင္လၽွင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးပိုမိုျပည့္ဝသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ျဖစ္လာနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ပညာေရးက႑ အေရးႀကီးပုံႏွင့္ သင္ယူမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အသုံးျပဳၿပီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရာမွာ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ယူမႈ နည္းလမ္းအသစ္မ်ား အသုံးျပဳေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ပညာေရးက႑တြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္အတၱ ၊ ကိုယ္အေရးသာ ကြက္ကြက္ေလးၾကည့္တက္ေသာ လူအမ်ားေနရာတြင္ (၂၁) ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ထုဆစ္ထားေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္အင္အားမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္မည္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ပညာေရးက႑မွာ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို ပုံေဖာ္ တည္ေဆာက္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနသာ ေထြျပားရႈပ္ေထြးလ်က္ ရွိၿပီး ရိုးရွင္းေသာလူေနမႈစနစ္မ်ားႏွ႕င္ ရိုးရာအစဥ္အလာဓေလ့မ်ားက ပါးလ်ားေပ်ာက္ကြယ္ကာ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္အတိတ္မွာ က်န္ခဲ့ၾကၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂၀) ၊ ႏွစ္ (၄၀) ၊ ႏွစ္ (၆၀) က မ်ိဳးဆက္သစ္ တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကဖူးသည့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အပုံႀကီးကြာျခားသြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ မသိနားမလည္ေသးသူ ၊ အသစ္အဆန္းကို စူးစမ္းလိုသူ ၊ စြန႔္စား ၾကည့္လိုသူ ၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ တိတ္တဆိတ္ေရာက္ရွိလာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ကိုလည္း အထူးေရွာင္ရွားၾကဖို႔ အထူးမွာၾကားလိုပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ကို တာဝန္ယူသြားၾကမဲ့ သားတို႔ သမီးတို႔အေနနဲ႔ ေခတ္မီ နည္းပညာ မ်ားကို တက္ကၽြမ္းၿပီး စြမ္းရည္ျမင့္မားေနရန္ လိုသလိုတိုးတက္လာတဲ့ နည္းပညာအသစ္အဆန္း ေတြကို လူ႔ေလာက ၊ ဘဝသာယာေအးခ်မ္းတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္သုံးစြဲနိုင္ဖို႔ ၊ အဲ့ဒီနည္းပညာ အသစ္အဆန္းေတြကို တလြဲအသုံးမခ်မိေစဖို႔နဲ႔ လူမႈတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္တဲ့ ရိုးသားျဖဴစင္တဲ့စိတ္ဓါတ္ ၊ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာတဲ့ အမူအက်င့္ ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရွိုင္းတဲ့ အစဥ္အလာ ကူညီရိုင္းပင္းတက္တဲ့ အေလ့အထမ်ားနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးစုေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ အေလ့အထမ်ားနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးစုေပါင္း ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ ဓေလ့စရိုက္ ၊ ဒါေတြကို ရိုးေျမက် ထိန္းသိမ္းနိုင္ဖို႔လိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူ (၃) ဦးႏွင့္ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမႇင့္သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဇနီး ေဒၚသြင္သြင္ေအးမွီ က ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ (၆) ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူ (၂) ဦးအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြ ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ၎ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက (၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၃) ဦးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဗဟိုသင္တန္းေက်ာင္း(သုဝဏၰ)တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္ သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၏ ဇနီး ေဒၚနီနီေအာင္က (၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂) ဦးအား လည္းေကာင္း ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားက (၄) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၈) ဦးႏွင့္ (၃) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၅) ဦးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္ ဒုတိယပိုင္းကို က်င္းပရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္က တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တို႔မွ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ႏွင့္ (၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ၊ ရိုးရိုးေအာင္ျမင္သူ မ်ားႏွင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔အား ကိုယ္စား တက္ေရာက္ယူ ညႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) မ်ားထံ ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္စား (၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ ေမာင္ရဲရင့္စည္သူ က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပုံရိုက္ၾကပါသည္။ ယေန႔အခမ္းအနားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ထမ္းသားသမီးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ပညာရည္တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထူးခၽြန္စြာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာ (၁၀) ႀကိမ္ရွိၿပီး

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္

(၆) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး ၊

(၅) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၅) ဦး ၊

(၄) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၈) ဦး ၊

(၃) ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၅) ဦး ၊

(၂) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၁) ဦး ၊

(၁) ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၉) ဦး ၊

ရိုးရိုး ေအာင္ျမင္သူ (၁၉၀) ဦး ၊ စုစုေပါင္း (၂၇၃) ဦး ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ဂုဏ္ျပဳဆုေငြႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


Page 1 of 41

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္