ရန္ကုန္ - ဟံသာ၀တီ - ပဲခူးစၾကၤန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး Master Plan ေရးဆြဲေရး အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ရန္ကုန္ - ဟံသာ၀တီ - ပဲခူးစၾကၤန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး Master Plan ေရးဆြဲေရး အတြက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား (၂၃-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ Grand Amara Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန

 

ညႊန္ၾကာေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိ္န္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႔ရံုး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တို႔မွ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ KOICA မွ CEO Mr. Kang Bong Jun ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ၾကပါသည္။

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္