အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ ကရင္ျပည္နယ္ (၆-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္/ ခရိုင္/ ၿမဳိ႕နယ္/ အထူးအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ရရွိရန္ပံုေငြ လုပ္ငန္းမ်ားအာ စီမံခ်က္ေရးဆြဲျပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊

ကုမၸဏီမ်ားက ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စံခ်ိန္စံညြွန္း မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအားလံုး နည္းပညာပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားအား အစဥ္မျပတ္ေလ့လာျပီး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္ေစေရး တုိ႔ကို ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း