ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြး

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာလီခခ်န္း ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန မွ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေက်ာ္လင္း လိုက္ပါခဲ့ၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရ အကူအညီျဖင့္

 

တည္ေဆာက္မည့္ ကြမ္လုံတံတားသစ္ စီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ စာခၽြန္လႊာကို ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္လင္း ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး Mr. Gao Hucheng တို႕က (၁၈-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ကိုလည္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္