အျမန္လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ

အျမန္လမ္းမႀကီး ထိိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး၊(Safety Inspection Unit)အေနျဖင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ့နည္းေစေရးအား ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ Traffic Information Centre မွ Telematics စက္မ်ား တပ္ဆင္ကာ

 

သတ္မွတ္ အျမန္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္သည့္ ခရီးသည္တင္ Express ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳကုန္တင္ ယာဥ္မ်ားအား (၂၄)နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ သတိေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အျမန္လမ္းမႀကီး ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ရံုး၊ (Safety Inspection Unit) အေနျဖင့္ Safety Audit Program အရ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း၊ ျဖစ္ပြားၿပီးေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအား သံုးသပ္အေျဖရွာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ Safety Management Program ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အက်ိဳးရလာဒ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါရန္ အသိေပး တင္ျပအပ္ပါသည္။