ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပခန္းဖြင့္လွစ္ျပသ

(၆၁)ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို (၇-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား

 

တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပခန္းဖြင့္လွစ္ ျပသလ်က္ရွိပါသည္

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္