ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖိးေရးဦးစီးဌာန ဖြင့္ပြဲ (တနသၤာရီ)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ထားဝယ္ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္