ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန ဖြင့္ပြဲ (ကရင္ျပည္နယ္)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၁၆-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္