သင္တန္းဆင္းအရာထမ္း(၇၉)ဦးနွင့္ ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္

အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံသင္တန္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႔လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂) မွ သင္တန္းဆင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ အရာထမ္း (၇၉)ဦးအား ေတြ႔ဆံုမိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပနွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္း ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ မူဝါဒ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ သင္တန္းဆင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ အရာထမ္းမ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ဦးစီးဌာနအလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လမ္းညႊန္မွာၾကားပါသည္။

(၁၈-၉-၂၀၁၇)

 

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္