ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည္းအေဝး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္
ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေကာ္မတီ၏(၂/၂၀၁၇) အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္
(၂၈-၁၀-၂၀၁၇)