ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခိုင္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆံု(၂၇-၁၀-၂၀၁၇)ေမယုေတာင္ေက်ာ္ (၂)လမ္း တည္ေဆာက္မႈရခိုင္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းတံတား စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ေဒသ ျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ား ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေက်းရြာမ်ားထိ မီးလင္းေရး စီမံကိန္းမ်ားေဒသေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားေဒသတြင္း လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကာလတို ကာလရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္