ျမန္မာ-ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတား ပႏၷက္ေတာ္တင္ အခမ္းအနား

ျမန္မာ - ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား ပႏၷက္ေတာ္တင္ အခမ္းအနားအား (၂၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တံတားစီမံကိန္းေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Presidential Committee on New Southern Policy ဥကၠဌ Mr. Kim Hyun Chul ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ နယ္ေျမခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

တံတားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

တံတားအမ်ဳိးအစား - သံမဏိ ၾကိဳးဆိုင္းတံတား

တံတားအရွည္ - ၁၈၆၇.၅၉၅ မီတာ

ပင္မတံတားအရွည္ - ၆၉၀ မီတာ

ရန္ကုန္ဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း - ၅၇၆.၄၆၆ မီတာ

ဒလဘက္ျခမ္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္း - ၆၀၁.၁၂၉ မီတာ

တံတားအက်ယ္ - ၂၄.၂ မီတာ

ယာဥ္တစ္စီးခ်င္း ခံႏိုင္ဝန္ - ၇၅ တန္

ျမန္မာ - ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ျပီးစီးပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဒလ၊ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေဒးဒရဲတံတား မွတဆင့္ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပံု၊ က်ိဳက္လတ္၊ ဘိုကေလး ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား အပါအဝင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္တိုင္းလံုးသို႔ လည္းေကာင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တံတားတည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကိုလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ေလ်ာ့ပါးသက္သာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း (၈၆.၅)စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းေသာ ဒလၿမဳိ႕နယ္၏ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ (၁၅၀၀၀၀)အတြက္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အပါအဝင္ ဘက္စံု က႑စံု ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး တဆက္စပ္တည္း တည္ရွိေနသည့္ တြံေတး၊ ေကာ့မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပအသြင္ေဆာင္၍ တၿပိဳင္တည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ တံတားျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အေနျဖင့္ တံတားပံုစံထုတ္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ ေခတ္မီနည္းပညာနွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရရွိႏိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိၾကမည္ျဖစ္ကာ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။