ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္အေျခခံအေဆာက္အအုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Japan Infrastructure Partners - JIP) တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ Submersible Bridge တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း (MoU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား

ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္အေျခခံအေဆာက္အအုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (Japan Infrastructure Partners - JIP) သည္ Non-Profit Organization အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေသာ ကြန္ကရစ္ငုပ္လွ်ိဳးတံတား (Submersible Bridge) မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးသည့္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ ပဲခူးႏွင့္ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေရေက်ာ္တံတား (၇)စင္း တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ယခုအခါ ဂ်ပန္ယန္း သန္း(၇၀) အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တံတား(၁)စင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တံတား(၃)စင္း စုစုေပါင္း ငုပ္လွ်ိဳးတံတား(၄)စင္း အား တည္ေဆာက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ငုပ္လွ်ိဳးတံတား၏ တည္ေဆာက္မႈပုံစံသည္ သံကူကြန္ကရစ္ျဖင့္ တစ္တြဲတစ္ဆက္တည္း ပူးတြဲတည္ေဆာက္သည့္ ပုံစံျဖစ္ၿပီး ေဒသခံေဆာက္လုပ္ေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ (ဘိုးလ္ပိုင္မွအပ) လြယ္ကူစြာ တည္ေဆာက္နိုင္သည့္အျပင္ မ်ားစြာခိုင္ခံ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေရစီးဆင္းမႈ မရွိဘဲ ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္ခ်ိန္မွ အခိုက္အတန႔္သာ စီးဆင္းလ်က္ ရွိသည့္ေခ်ာင္းမ်ား၌ တံတားႀကီးမ်ားတည္ေဆာက္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားမည္ျဖစ္သျဖင့္ Submersible Bridge မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရျဖတ္သန္း စီးဆင္းခ်ိန္၌ တံတား ၏ လက္ရန္းမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းထားမည္ျဖစ္ပါ၍ ၎တံတားအား တည္ေဆာက္ေပးမည္ဆိုပါက ေက်းရြာမ်ားအား အက်ိဳးျပဳမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္သက္ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ (Japan Infrastructure Partners – JIP) အဖြဲ႕မွ Vice President ျဖစ္သူ ASAKURA Hajime တို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ့ၿဖိဳးေရးဉီးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္