ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Conferencing ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္လင္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန တို႔မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝးခန္းမေဆာင္မွ Video Conferencing ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ က႑ႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လက္ရွိလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္ မႈတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။

#ရွင္းလင္းတင္ျပ

ေရွးဦးစြာ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသူရေဇာ္က ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္းရွိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လမ္း၊ တံတားမ်ား၊ ခ႐ိုင္ေလး ဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေန သည့္ မိတၳီလာ-ေတာင္ႀကီး-က်ိဳင္းတုံ-တာခ်ီလိတ္လမ္း၊ နမ့္စန္-မိုးနဲ-တာဆန္း-မိုင္းတုံ-မိုင္းဆတ္လမ္း၊ မိုင္းဆတ္-တာခ်ီလိတ္ လမ္း၊ မိုင္းပ်ဥ္း-မက္မန္းလမ္း၊ က်ိဳင္းတုံ- မိုင္းခြန္-မိုင္းခုတ္လမ္း၊ က်ိဳင္းတုံေလယာဥ္ ကြင္းလမ္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းႏွင့္ တာေလၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ႐ြက္ထားရွိမႈ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လမ္း၊ တံတားတိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတား အထူးအဖြဲ႕ (၁၂) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးသန္႔ဇင္က ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာ ႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တံတားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေဆာင္႐ြက္ဆဲႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားႏွင့္ တံတားစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိ မႈတို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈ အေျခ အေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

#လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးဝင္းရွိန္က ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ လမ္းအဆင့္အတန္းအလိုက္ ဦးစား ေပး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ၊ Pilot Project ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု(ေငြလုံး/ ျပင္ထိန္း)၊ ျပည္နယ္ (ေငြလုံး/ ျပင္ထိန္း) ရန္ပုံ ေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လမ္း/ တံတား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု (ေငြလုံး/ျပင္ထိန္း)၊ ျပည္နယ္ (ေငြလုံး/ျပင္ ထိန္း)ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ အေျခအေန တို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း ေက်းလက္လမ္း/ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္ထြန္းေအာင္က ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း ေဆာင္ ႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ရွမ္းျပည္ နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္း တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ လမ္း ၉၄ လမ္း ၃၁၅၈ မိုင္ ေက်ာ္ ရွိရာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန႔္ ခြဲေသာလမ္း ၁၄ လမ္း ၈၃၅ မိုင္ေက်ာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ စီမံခန႔္ ခြဲေသာလမ္း ၈၀ မွ ၂၃၂၃ မိုင္ေက်ာ္အား ေဒသအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ ႏွင့္ လမ္းတံတားမ်ားအေျခအေနကို ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္း ရွိ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ ျပသသည္။

#တံတားတည္ေဆာက္ေရး

ထို႔ေနာက္ တံတားဦးစီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕(၄)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ႏိုင္ဦးက ရွမ္းျပည္ နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး( ၿမိဳ႕ျပ ) ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္းက Pilot Project ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲကုန္း-နားၿပိန္း- ေနာင္ကြမ္-ပုံဝိုးလမ္း၊ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ဆိုင္- မိုင္ပါး-ေကာင္းအိုင္လမ္း၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ခ်ိဳ-ေ႐ႊျပည္ၫြန႔္- ကုန္းစံ-ဂုတ္ထိပ္လမ္း ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ျပည္ေထာင္စု(ေငြလုံး/ျပင္ထိန္း)၊ ျပည္နယ္(ေငြလုံး/ျပင္ထိန္း) ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေသာလမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေန တို႔ကို Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း ေက်းလက္ လမ္း / တံတားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနတို႔ကို Video Clip ျဖင့္ျပသသည္။

#အိမ္ရာစီမံကိန္း

ယင္းေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္းရွိ အိမ္ရာစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕(၆) လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) ေဒၚေအးခိုင္မြန္က ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္း ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာ ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးတို႔က ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)အတြင္းရွိ အေဆာက္အဦ၊ လမ္း၊ တံတား၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာက႑ႏွင့္ ေက်းလက္ လမ္း/တံတားမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ျပည့္မီရန္ႏွင့္ အရည္ အေသြးေကာင္းမြန္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ လမ္း/ တံတားမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ အညီ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈမ်ား သြက္လက္ ျမန္ဆန္လာမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အတြက္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေနစဥ္ အႏၲရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည္ ကိုလည္း အထူးဂ႐ုျပဳရန္လိုပါေၾကာင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မျပတ္ေတာက္ေစရန္ တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ အၿမဲမျပတ္ ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစ လိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။