၂၁-၇-၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရႀကီးမႈနွင့္ ေရတိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးေမ်ာပါသြားေသာ တံတားမ်ားအား အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေအာက္ပါတံတားမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္ -

( ၁) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၅/၄- ၂၆/၁) ရွိ ေပ (၅၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၂) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၂၆/၁- ၂၆/၆) ရွိ ေပ (၄၀) သစ္သားတံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၅၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၃) ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၃၄/၀) ရွိ (၁၀)ေပ အုတ္ခံုတံတား ပ်က္စီးမႈအား ၂၅ ေပသစ္သားတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၄) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၀/၆- ၁၀/၇) ရွိ (၁၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၇၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏႈန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

(၅) လွိဳင္းဘြဲ႔ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၁၄/၂- ၁၄/၃) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၆၀) S/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ၿပီးစီး၊

(၆) သံျဖဴဇရပ္ - ဘုရားသံုးဆူ လမ္း ၊ မိုင္တိုင္ အမွတ္ (၄၅/၀- ၄၅/၁) ရွိ (၆၀) ေပ RC တံတားပ်က္စီးမႈအား ေပ (၉၀) D/S ေဘလီတံတားအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ရာႏွုန္းျပည့္ ျပီးစီး၊

ထီလံု - တာေဘာင္ - နဘူး - ေကာ့ကရိတ္ လမ္းေပၚတြင္ က်န္ရွိသည့္တံတား(၃)စင္း ပ်က္စီးမွဳမ်ားအားလည္း အျမန္ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ မၾကာမီၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

သံလြင္တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွစ္ဘက္ ေရေက်ာ္ေနေသာ ေနရာသည္ ေရအနည္းငယ္ ေလ်ာ႔က်ေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ (၆) ဘီးကားႏွင့္အထက္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယာဥ္ငယ္မ်ား  ျဖတ္သန္း၍ မရနိုင္ေသးပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ 

(၁-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


သံလြင္(ဘားအံ)တံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ေရအနက္ (၄)ေပခန္႔ ျမင့္တက္ေနပါသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား သြားလာ၍ မရပါ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္း ေခတၱပိတ္ထားပါသည္။

ဘားအံ - သထံု - ဘားအံ သို႔ ခရီးဆက္မည့္သူမ်ား ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္မွ ပတ္၍ အိႏၵဳ - ဇာသျပင္ လမ္းအတိုင္း သြားမွသာ အဆင္ေျပနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

(၃၁-၇-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)


ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းခ်က္ပါ တာဝန္မ်ားနွင့္အညီ ျပည္တြင္းရွိ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ား၏ ေလ်ာက္ထားခ်က္အရ အရည္အေသြး စိစစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေဒသတြင္း အာရွပစိဖိတ္ေဒသ စံႏႈန္းမ်ားနွင့္ စိစစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆင့္ဆင့္ စိစစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ နည္းပညာတကၠသိုလ္(၄)ခုမွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခုအား ပဏာမ အသိအမွတ္ျပဳ (Provisional Accredited) လက္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၂၉-၇-၂၀၁၈)ရက္ နံနက္(၀၉း၀၀)အခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ Function Hall တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ အမ်ဳိးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ နာယက အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ေကာင္စီဝင္မ်ားနွင့္ Convener, Chair, Evaluator, Observer မ်ား၊ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ လက္ခံယူမည့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္နွင့္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ အရည္အေသြး စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ အသီးသီးကို မႏၱေလးနည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၇)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(သန္လ်င္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၃)ခု၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၆)ခု၊ ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔သင္တန္း(၂)ခု စုစုေပါင္း ဘြဲ႔သင္တန္း(၁၈)ခု ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ က ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အလွဴရွင္(၁၁)ဦးအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အလွဴေငြ (၂၅)သိန္းက်ပ္စီကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာ လမ္းဦးစီးဌာန က ေပးအပ္လွဴဒါန္း ။ (၂၉-၇-၂၀၁၈)


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ လွဴဒါန္းသည့္ အလွဴေငြ (၂၅)သိန္းက်ပ္ ကို တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘဏၰာ ဝန္ႀကီး ဦးၿဖိဳးဝင္းထြန္း ထံသို႔ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုယ္စား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျမင့္ဦး က ေပးအပ္လွဴဒါန္း ။

(၂၉-၇-၂၀၁၈)


ဇူလိုင္လ၂၇ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္ကားလမ္း19km မွ 55km အတြင္းတြင္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား  ေတာင္ၿပိဳလမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသျဖင့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္၊ လမ္းဦးစီးဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာဝန္ထမ္းမ်ား ဦးေဆာင္၍ စက္အင္အား၊လူအင္အားမ်ား အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ဇူလိုင္လ ၂၈ရက္ေန႔ေန႔လည္၁၂း၀၀ ခန္႔ အခ်ိန္တြင္ ကားလမ္းတေၾကာင္း ထိုးပြင့္ကာယာဥ္မ်ား သြားလာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္၊

စက္ယာဥ္ယႏၲရားအင္အားမ်ား ေနာက္ထပ္တိုး၍ ေတာင္ၿပိဳေျမမ်ား ကုန္စင္႐ွင္းလင္းေရးႏွင့္ မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ထပ္မံေျမၿပိဳက်မႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းလ်က္ရွိပါသည္။


ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံခ႐ိုင္၊ လႈိင္းဘြဲ႕ - ရွမ္းရြာသစ္ လမ္း ၊ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ေမ်ာပါသြားေသာ တံတား(၂)စင္း ေနရာတြင္ ေပ(၆၀)ႏွင့္ ေပ(၇၀) ေဘလီတံတား(၂)စင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီး။


Page 10 of 27