ကရင္ျပည္နယ္တြင္ (၂၉-၈-၂၀၁၉) ရက္ေန႔က မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေကာ့က်ိဳက္-ဇာသျပင္ (အေျဖာင့္လမ္း) ေပၚ (27.5-28.5)km အတြင္း႐ွိ တံတားအမွတ္ (၂/၁၈) (၂၀) ေပ ကြန္ကရစ္တံတားသည္ အုတ္စီကမ္းကပ္ခံုကြဲအက္ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ (၄၀) ေပ D/S ေဘလီတံတားအားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၃၀-၈-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

အလားတူ အဆိုပါလမ္းေပၚ (19.0-19.5) ကီလိုမီတာအတြင္း႐ွိ တံတားအမွတ္ (၂/၁၂) (၄၀) ေပ သံကူကြန္ကရစ္တံတားသည္ (၁-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းကပ္ခံုကြဲအက္ပ်က္စီးသြားပါသျဖင့္ (၆၀) ေပ D/S ေဘလီတံတားအားျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ (၂-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း (၃၁-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျပည္-ေပါက္ေခါင္း-အုတ္တြင္း-ေတာင္ငူလမ္းေပၚ႐ွိ မိုင္တိုင္ (၁/၃၉) (၁၉၀) ေပ တံတားသည္ ေရစီးႏွင့္အတု ေမ်ာပါပ်က္စီးခဲ့ပါသည္၊ ယခုအခါ ထိုတံတားေနရာတြင္ (၂၁၀)ေပအ႐ွည္ ေဘလီတံတားအား ယေန႔မွစ၍ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္႐ွိၿပီး (၆-၉-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)


Page 1 of 86