မိုးေမာက္ မွ လြယ္ဂ်ယ္ ထိ (၄၇)မိုင္ (၄)ဖာလံု ရွည္လ်ားၿပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ အစိုးရအကူအညီ ေျပာင္းဖူးေစ့ေက်ာက္စီနည္းျဖင့္ လမ္းေခ်ာေမြ႕စြာ သြားလာနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ (၂၀၀၅)ခုနွစ္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္ခဲ ့ျပီး (၂၀၀၈)ခုနွစ္ခန္႔တြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီးစီးခဲ့ကာ ယခုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 


ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးဝင္းတင့္၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ အေဆာက္အဦ ဦးစီးဌာန ဒု-ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန မွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔အဖြဲ ့သည္ လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာရုံး ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ မိုးေမာက္ - လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ ့ပါသည္။ (၇-၁၀-၂၀၁၇)

 

 


Page 1 of 19

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း