ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ပုဂံရွိဘုရားမ်ားျပဳျပင္

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမ ပုဂံ ရွိ စူဠာမုနိဘုရား၊ ျပသာဒ္ႀကီးဘုရား၊ ေစတနာႀကီးဘုရား၊ တရုပ္ေျပးဘုရား၊ ဝက္ႀကီးအင္း ဂူေျပာက္ႀကီး ဘုရား၊ ေက်ာက္ကူဦးမင္ဘုရား၊ ဘူးလယ္သီးဘုရားမ်ား အပါအ၀င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ားကို မိုးေရစိမ့္၀င္၍ ထပ္မံ မပ်က္စီးေစရန္ မိုးကာမ်ားအုပ္မိုးျခင္းကို တံတားအထူးအဖြဲ႕မ်ား၊

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္