ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသည့္ လုံးေတာ္ေပါက္တံတားအား ျပဳျပင္

(၂၄-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ညေန (၁၇း၀၅ )အခ်ိန္ခန္႔တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မအီ - ေက်ာက္ျဖဴလမ္း မိုင္တိုင္(၅၃/၃)ရွိ အရွည္(၃၅၁.၈၈)မီတာ လံုးေတာ္ ေပါက္တံတား၏ (၆၀ m) ေရလည္ခန္း ဖြင့္ သံမဏိ သံေပါင္သည္ တိုင္အမွတ္ P(3) ေပၚရွိ အထုိင္ Bearing ေပၚမွ ျပဳတ္က် သြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သံမဏိသံေပါင္သည္

 

တိုင္အမွတ္ P(3)ေပၚတြင္ ေဘးတိုက္ (၁)ေပခန္႔၊ ေအာက္သို႔ (၄)လက္မခန္႔ နိမ့္က် သြားခဲ့ၿပီး သံေပါင္မွာ တံတားတိုင္၏ Cross-Beam ေပၚတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ တံတား ေပၚ တြင္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းျခင္းအား ေခတၱပိတ္ခဲ့ရၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာနမွ ဦးေအာင္ျမတ္ဦး ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္ (ထိန္းသိမ္းေရး) ႏွင့္ ဦးစိုးမင္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ (၂၅-၈-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေန႔ေရာ ညပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ Bearing အထိုင္ေပၚ မွ ျပဳတ္က်၍ တိုင္ေပၚတြင္ တင္ေနေသာ သံေပါင္အား Jack မ်ားျဖင့္ မၿပီး၊ နဂိုမူလ အထိုင္ေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ ေဘးတိုက္ေရႊ႕ျခင္း lateral Shifting ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ မူလ Bearing အထိုင္ေနရာ မွန္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္ အခါ အထိုင္ခ် တပ္ဆင္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျပန္လည္ ျဖတ္သန္းခြင့္ ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ သံေပါင္အား Jack ျဖင့္ မျခင္း လုပ္ငန္းအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးျဖစ္၍ ေဘးတိုက္ေရႊ႕ျခင္း lateral Shifting လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းနွင့္ တံတားအား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ ရွိပါေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါရန္ အသိေပး အပ္ပါသည္

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း