ယဥ္မေတာ္တဆမႈ စာရင္းထုတ္ျပန္

ကမာၻေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္း(၃၀၀၀)ခန္႔ ေသဆံုးေနရၿပီး၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လူေပါင္း (၁.၂)သန္းခန္႔ ေသဆံုးလ်က္ ရွိပါသည္။ သန္းေပါင္း(၅၀)ခန္႔မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေနၾကပါသည္။ ေနာင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈသည္ (၆၅)% ပိုမိုႀကီးထြားလာႏိုင္ၿပီး လူဦးေရ (၁)သိန္းလ်င္ (၁၉)ေယာက္ႏႈန္း ေသဆံုးႏုိင္ေၾကာင္း ကမာၻ႕

 

က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးမွ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၄/ ၂၀၁၅/ ၂၀၁၆ခုႏွစ္(ဇြန္)လ အထိ မွတ္တမ္္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈ ပ်မ္းမွ်(၄၃)မႈ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး၊ ေသဆံုးသူပ်မ္းမၽွ(၁၂)ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ပ်မ္းမွ်(၇၂)ဦးခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ယာဥ္စီးေရ စာရင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၇၄၄၉၅၃)စီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ (၄၆၆၇၈၁၂)စီး၊ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္ (၇၄၂၃၈)စီး၊ ေထာ္လာဂ်ီ (၄၃၁၅၅)စီး၊ ေနာက္တြဲယာဥ္ (၈၉၄၉)စီး၊ အျခားယာဥ္ (၅၂၃၆၅)စီး၊ စက္ယႏၲရားယာဥ္ (၁၃၈၁)စီး၊ စုစုေပါင္း (၅၅၉၂၈၅၃)စီး ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယာဥ္ထိန္းရဲဦးေရမွာ (၂၇၄၄)ဦးရွိျပီး၊ ယာဥ္စီးေရႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၁း၂၀၃၈)ျဖစ္သျဖင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တစ္ဦးသည္ ယာဥ္စီးေရ (၂၀၃၈)စီးအား စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္း ေနရပါသည္။ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ (၂၀၄၃၀)စီးခန္႔ သြားလာလွ်က္ရွိၿပီး၊ အျမန္လမ္းမႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားမွာ(၅၁၁)ဦး ျဖစ္သျဖင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲ တစ္ဦးသည္ ယာဥ္စီးေရ (၄၀)စီးအား စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေနရပါသည္။