ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူးလမ္းေပၚရွိ ကြန္ကရစ္တံတား စစ္ေဆး

ထီလံု - တာေပါင္ - ပတ - နဘူးလမ္းေပၚရွိ ယခင္ကိုယ္ထူကိုယ္ထျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၂၉/၀-၁) ေတာင္စြန္းရြာ(၁၅)ေပ ကြန္ကရစ္တံတားနွင့္ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၃၀/၀-၁) ေနာင္ဘိုတိုက္ေက်ာင္းရြာ (၂၄)ေပ သစ္သားတံတား တို႔မွာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၍ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ မ်ားေၾကာင့္ ယေန့နံက္ ၅ နာရီတြင္ ၿပိုက်ပ်က္စီးသြားပါသည္။

 

လမ္းေၾကာင္း ျပတ္ေတာက္ျခင္း မရွိေစရန္ လမ္းအထူးအဖြဲ႔(၁၉)မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ( ၁၉-၈-၂၀၁၆၊ ထီလံု-တာေပါင္လမ္း)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္