အျမန္လမ္းတြင္ သတ္မွတ္အရွိန္နႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္သည့္ စည္းကမ္းမ့ဲယာဥ္ အေရးယူမႈ

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ (၈၄၁)စီး၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔ထိ (၉၅၁)စီးရွိခ့ဲပါသည္။ Safety Inspection Unit ၏ ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ရာတြင္ စက္တင္ဘာလအတြင္း အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္(၈၄၁)စီးတြင္-

 


(က)Saloon(179)စီး
(ခ)Hatch Back(80)စီး
(ဂ)Wagon(189)စီး
(ဃ)SUV(234)စီး
(င)Light Truck(47)စီး
(စ)Truck(16)စီး
(ဆ)Mini Bus(4)စီး
(ဇ)Micro Bus(53)စီး
(စ်)Express Bus(39)စီး ပါဝင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

နိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္ခ်က္
------------/////////-----------------
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစက္တင္ဘာလအထိ အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ (575)မႈတြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး(၃၁၇)မႈသည္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္သျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ ယာဥ္(၈၄၁)စီးတြင္ (၆၈၂)စီးသည္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ဒုတိယအမ်ားဆံုးသည္ Light Truck ယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ (၁၂၄)မႈျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္သျဖင့္ အေရးယူခံရသည့္ Light Truck ယာဥ္(၄၇)စီး ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ Light Truck ယာဥ္မ်ားသည့္ အေပါ့စား ကုန္တင္ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါဝင္ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မိသားစုခရီးသြားယာဥ္အျဖစ္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳရာတြင္ ယာဥ္ေနာက္ခန္းတြင္ လိုက္ပါသည့္ ခရီးသည္မ်ား အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ အစီအမံမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈ ေသဆံုးမႈ မ်ားျပားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။ အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ ဆိုင္ကယ္စီနင္းခြင့္ မျပဳထားေသာ္လည္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ တတိယအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္ဆန္းစစ္ခ်က္
---------------///////////-----------//////////----------------
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ (၂၆၁)မႈ ပိုမိုျဖစ္ပြားခ့ဲရာတြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးသည္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ ဒုတိယျဖစ္ပြားမႈ Light Truck ယာဥ္ တတိယျဖစ္ပြားသည့္ ခရီးသည္တင္ Express ယာဥ္သည္ အမွန္တကယ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စတုတၱအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့က်ခ့ဲၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ေသဆံုးသူ(၃၇)ဦး ေလွ်ာ့နည္း ခ့ဲပါသည္။
အျမန္လမ္းမႀကီးတြင္ Traffic Volume သည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ (၁၄၄၀၄၃၈)စီး တိုးလာၿပီး တစ္ရက္ပ်မ္းမွ် ယာဥ္စီးေရ(၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ သြားလာလ်က္ရွိရာတြင္ အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား (၅၁၁)ဦးျဖင့္ နိႈင္းယွဥ္အခ်ိဳးခ်ပါက ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦးသည္ ယာဥ္စီးေရ(၄၀)ခန္႔ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေနရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမန္လမ္းမႀကီးထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲယ္ရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ေလွ်ာ့နည္းေစေရးအား ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နည္းပညာအကူအညီရယူ၍
ခရီးသည္တင္ Express ယာဥ္မ်ားႏွင့္၊ ခြင့္ျပဳကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအား Telematic စက္တပ္ဆင္၍ Traffic Information Center မွ (၂၄)နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိသျဖင့္ ခရၤးသည္တင္Express ယာဥ္၏ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ျဖစ္ပြားမႈ(၁၃)မႈ ေလွ်ာ့နည္းခ့ဲၿပီးေသဆံုးသူ (၃၇)ဦး ေလွ်ာ့နည္းခ့ဲသည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးရလဒ္ Result Based Performance ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂၀၁၄/၂၀၁၅/၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္းႏွင့္ အျမန္လမ္း တို႔တြင္ ႏွစ္အလိုက္ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ တစ္ရက္ပ်မ္းမွ်ျဖစ္ပြားသည့္ ယာဥ္တိုက္မႈ၊ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရစာရင္း တို႔အား နိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ဇယားမ်ားျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း