ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားစာရင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားစာရင္း