ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းဥေပဒ (မူၾကမ္း)

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေဒသဖြ႔ံၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းဥေပဒ (မူၾကမ္း)

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း