ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (၁၃၁) ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ေရးေကာ္မတီ စာမူမ်ားဖိတ္ေခၚျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္
PWD (Public Work Department) (၁၃၁)ႏွစ္ေျမာက္ နွစ္ျပည့္ အမွတ္တရ မဂၢဇင္းကို
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ လကုန္တြင္ ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ပါ၍

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ဝန္ထမ္းမ်ား၊
အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၊ စာမူရွင္မ်ားထံမွ
ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ဝတၳဳတို၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ မွတ္တမ္းတင္နွင့္ သမိုင္းဝင္ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ေပးပို႔နိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာမူမ်ားကို Myanmar3 Font Size(13) ျဖင့္ ေရးသား၍
Hard Copy, Soft Copy တို႔နွင့္အတူ
စာမူရွင္အမည္၊ နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္အမွတ္၊ ရာထူး၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ မ်ားအား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ (၃၁-၈-၂၀၁၇)ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရန္ ျဖစ္ပါသည္ -

(က) ေနျပည္ေတာ္ - ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ဒု-ညႊန္/ခ်ဳပ္၊ ၿမဳိ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၄၀)၊ ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၇၅၇၉

(ခ) ရန္ကုန္ - ဦးေအာင္တင္၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၉၀)၊ ၃၂ လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ၀၁-၃၇၅၉၇၃

 
 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္