ကညင္တန္း-အလယ္သံေက်ာ္-အငူေမာ္လမ္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး သည္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္းအား ARSA အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းၫႊန္ေဆာင္ရြက္။ ကညင္တန္း - အလယ္သံေက်ာ္ - အငူေမာ္လမ္း သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ (၅-၉-၂၀၁၇)