ဘားအံၿမိဳ႕အဝင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ လမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဘားအံၿမဳိ႕အဝင္ လမ္းခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန၊ ကန္သာယာ ေရေပၚStage တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၆-၉-၂၀၁၇)

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္