၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း လိုအပ္ေသာ သံေခ်ာင္းလံုး (Reinforced Steel Bar) အရြယ္စံု မက္ထရစ္တန္(၄၀၀၀)ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ တံတားေလး သိုေလွာင္ဝန္းအေရာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ဝယ္ယူလိုပါေၾကာင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူျခင္း