ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအိုလမ္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕မွ ပူတာအို ထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား လမ္းညႊန္မွာၾကား။ (၁၉-၉-၂၀၁၇)

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္