ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္း

ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး Pilot Project ေက်ာက္တံခါးၿမဳိ႕နယ္၊ သူေဌးကုန္း - ကင္းရြာ လမ္း အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ - မဲေခ်ာင္း လမ္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။  (၂၅-၁၂-၂၀၁၇)