ပူတာအို-မခ်မ္းေဘာ-ရပ္ေဘာ့-မေဂြဇ-ေခါင္လန္ဖူး လမ္းလုပ္ငန္း စစ္ေဆးျခင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း၊ ေျမာက္ပိုင္တုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္မွဴး တို႔သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို - မခ်မ္းေဘာ - ရပ္ေဘာ့ - မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၾကပါသည္။ ၎ေနာက္ ေခါင္လန္ဖူးျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိရာ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြဆုံ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ႔ပါသည္။

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္