ျမစ္ႀကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္-ပူတာအို လမ္း ၾကည့္ရွု႔စစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ (၃၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လမ္း၊တံတား၊အေဆာက္အဦႏွင့္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦစီးဌနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္အတူ ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - ပူတာအိုလမ္း (ပူတာအိုခရိုင္အပိုင္း) လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္။ ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ မိုင္ ၁၉၀/၀ အနီး ကတၲရာလမ္းအေျခအေန၊ မိုင္ ၁၉၂/၀ ရွိ တန္ဂ်ာတံတားႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေရတုိက္စား၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားမႈ၊ မူလာရွီဒီး တံတားႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ မိုင္ ၂၁၄/၂ အနီး စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လမ္းသားတုိးခ်ဲ႔မႈ အေျခအေနမ်ားအား ႀကည့္ရွဳစစ္ေဆးပါသည္။