ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္ သည္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လမ္း/တံတား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႀကည့္ရွုစစ္ေဆး။ (၈-၄-၂၀၁၈)