မုဒံု-ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ-လႈိင္းကြယ္ အပိုင္း) စစ္ေဆး

မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လႈိင္းကြယ္ အပိုင္း) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၆-၄-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္