ဖာပြန္-ကမေမာင္း-ဝါးဘိုးေတာလမ္း၊ ေခ်ာင္းညီေနာင္တံတား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ဖာပြန္ - ကမေမာင္း - ဝါးဘိုးေတာလမ္း နွင့္ ေခ်ာင္းညီေနာင္ တံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ကရင္ျပည္နယ္၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးနွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၂၄-၅-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္