ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တံတားမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

မိုးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ သစ္သား/ေဘလီ တံတား (၉)စင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁၀၀%)ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၇-၈-၂၀၁၈၊ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္)