ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္

ယေန႔ (၃၀-၈-၂၀၁၈) နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းအပိုင္း ဆြာေခ်ာင္းတံတား ယာယီေဘလီသံေဘာင္တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စက္ယႏၱရားမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ေ နျပည္ေတာ္ဘက္(အျပန္လမ္းဘက္ျခမ္း) တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္းၾကံ့ခိုင္ေစရန္အတြက္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားအကူအညီျဖင့္ ေက်ာက္ႀကီးမ်ားျဖည့္ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္၊