မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ေအာင္ေျမမႏၲလာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာစီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရွင္းလင္း ေဆာင္တြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္က ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ ၊ ေရ ၊ မီး ရရွိေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ လမ္း၊ ေရေျမာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (အေရာင္း) ႏွင့္ (အငွား) အိမ္ရာမ်ားေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္


တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက Infrastructure အပိုင္း အရည္အေသြးျပည့္မီ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေရ / မီးရရွိေရး ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ကေလးကစားကြင္းပါ ထည့္သြင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္တို႔ကို မွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အခန္း ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ယခုတည္ေဆာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ ( ၃၂.၀၄ ) ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမေနရာ၌ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ (အေရာင္း)ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ (အငွား) ဆိုၿပီး (၂) မ်ိဳးႏွစ္စား တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ (၄)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္(၁၂)လုံး အိမ္ခန္းယူနစ္ေပါင္း ၂၄၀ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးလ်က္ ရွိၿပီး က်န္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦအထူးအဖြဲ႕မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေဆး႐ုံႀကီး အေရးေပၚကုသေဆာင္ (၁၀) ထပ္ အေဆာက္ အဦ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ရွိသူမွ ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ မွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ 

၎ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အေဆာက္အဦ (A) ႏွင့္ (B) ရွိ Emergency & O.P.D ၊ Teaching ၊ O.T Room ၊ I.C.U (8)Beds ၊ Ward (120)Beds ၊ Multipurpose Hall တို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႕(၆)မွ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ RC (၃)ထပ္ ေဆာက္လုပ္မႈ အေျခအေန ကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းအမွတ္(၂) ခ႐ိုင္ခ်င္းဆက္ လမ္းေပၚရွိ ဒု႒ဝတီတံတား (ေ႐ႊစာရံ) ႀကံ႕ခိုင္မႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

(၁-၁၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္