ကရင္ျပည္နယ္ လမ္းတံတား လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ လွိုင္းဘြဲ႔ - ေရႊဂြန္း - ပိုင္က်ံဳ - ထီလံု - တာေပါင္ လမ္းပိုင္းရွိ လမ္း/တံတား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။
(၄-၁၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္