ကရင္ျပည္နယ္၊ ဇာသျပင္ - က်ားကေလးလမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား