ကရင္ျပည္နယ္၊ ဇာသျပင္ - က်ားကေလးလမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း