မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လွိုင္ကြယ္ အပိုင္း) လမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

မုဒံု - ျမဝတီလမ္း (မဲသေရာ - လွိုင္ကြယ္ အပိုင္း)လမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနအား လမ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္အဖြဲ႕႕မွ  ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။(၂၈-၁၂-၂၀၁၈)

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္