သာယာဝတီခ႐ိုင္ ရွိ လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ သာယာဝတီခ႐ိုင္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ ၁၀-၃-၂၀၁၉