အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရံုးတည္ေဆာက္မႈ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း သည္ အေဆာက္အဦဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဇာ္ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ အေဆာက္အဦ အထူးအဖြဲ႕(၂)က တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ရံုး လုပ္ငန္းခြင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး။ (၁၈-၄-၂၀၁၉)