ဂုတ္တြင္းတံတား ေဘလီထိုးျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ (၁၈-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ညေန (၁၇:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဂုတ္တြင္း ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္သို ့ လာေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပးပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ၊ တံတားဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၊ ဒု ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ၊ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၊ လမ္းဦးစီးဌာန ၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္ ။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္းတံတား အေျခအေနႏွင့္ အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္မည့္ လ်ာထားေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါသည္ ။ ထို႔ေနာက္ အရွည္(၂၁၀)ေပ (၃)လႊာ တစ္ထပ္ ႏွစ္လမ္းသြား သံေဘာင္ေဘလီတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက ေန႔/ည အဆိုင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈအားေပးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိနႈိင္းျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ပါသည္ ။