ဂုတ္တြင္းတံတား ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ယေန႔ (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္
ဂုတ္တြင္းေဘလီတံတား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ
လမ္း/တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အင္အား(၂၀၀)ေက်ာ္က
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊

Oriental Highways BOT ကုမၸီဏီ မွ
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊
စက္/ယာဥ္ ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း

တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ခင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
တံတားသံေဘာင္ မူလီမ်ားျကပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား
ေန႔/ည မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တံတားသံေဘာင္မ်ား အၿပီးတပ္ဆင္ျခင္း ၊
တံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ႏွစ္ဘက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္
တံတား Load Test အေလးခံႏိုင္ဝန္ 
စမ္းသပ္ စစ္ေဆးၿပီးပါက

အိမ္စီးကားမ်ား၊ ခရီးသည္တင္ ကားမ်ားႏွင့္
ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္=၃၆တန္) ကို
ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္
စနစ္တက် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္