ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား တန္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳမည့္ အေျခအေန

ဂုတ္တြင္း တံတားေပၚတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားအား တန္ခ်ိန္သတ္မွတ္၍ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည့္ အေျခအေန

ယေန႔ မြန္းလြဲ (၁၃:၀၀)နာရီအခ်ိန္ မွစ၍ ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတားေပၚမွ အိမ္စီးယာဥ္ငယ္မ်ား ၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ၊ ကုန္ကားမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၃၆ တန္) ကို စနစ္တစ္က် ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ တံတား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္၍ ေဘလီသံေဘာင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ကားႀကီးမ်ား (ယာဥ္+ကုန္= ၄၈ တန္) ကို ျဖတ္သန္းသြားလာ ခြင့္ျပဳမည့္ရက္ အား ထပ္မံ အသိေပးေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ (တံတားခံႏိုင္ဝန္ ၄၈ တန္ ရရွိေစရန္ ေဘလီတံတား အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ရက္ေပါင္း (၃၀)ခန္႔ ျကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။) (၂၀-၈-၂၀၁၉)