ဂုတ္တြင္း တံတားသစ္ ေဆာက္လုပ္မည္

ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္အၿပိဳင္ နံေဘးတြင္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁)စင္းကို အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန က လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လက္ရွိ အသုံးျပဳေနေသာ ယာယီေဘလီတံတား ကို ျဖဳတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း၏ က်ိဳးသြားသည့္ သံကူကြန္ကရစ္ ယက္မမ်ား (RC Girder) အစားထိုးျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ တံတားတိုင္မ်ား (RC Pier and RC Top Beam) အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ တံတားတစ္စင္း ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္(၁)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မူလ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း(၁)စင္းအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးပါက ႏွစ္လမ္းသြား တံတား(၂)စင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး - မူဆယ္ လမ္းမႀကီးေပၚ ဂုတ္တြင္း တြင္ အသြား/အျပန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ (၄)လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္တံတား အျဖစ္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္းျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။